Banner
Varför finns det salt i charkuteriprodukter?

Bakgrund

I Sverige äter vi i genomsnitt dubbelt så mycket salt som myndigheterna rekommenderar. Ett högt saltintag riskerar att leda till högt blodtryck som i förlängningen har negativa hälsoeffekter. Exakt hur stor roll som ett högt saltintag spelar råder det delade meningar om i forskarvärlden. Klart är dock att ett minskat intag skulle ge positiva hälsoeffekter. Saltet kommer till stor del från livsmedelsföretagens produkter, vilket är naturligt eftersom många äter mycket av dessa produkter. Vi kan också påverka hur mycket salt vi får i oss genom att salta mindre hemma och i takt med att vi äter mer mat på restaurang blir intaget från restaurangmaten stort.

Salt - den viktigaste naturliga ingrediensen efter kött

Salt är en nödvändig ingrediens i alla charkuteriprodukter. Det är den viktigaste naturliga ingrediensen i charkuteriprodukter efter kött. Dess funktion går långt utöver att enbart påverka produkternas smak. Saltet påverkar också produkternas fettemulgering, konsistens, skivbarhet, hållbarhet och därmed matsäkerheten. De negativa konsekvenserna vid en saltreduktion kan i viss mån kompenseras genom användning av olika tillsatsämnen för att upprätthålla produktens kvalitet, men till viss del kan de också minskas genom modifierade och förbättrade tillverkningsprocesser.

Kött- och charkbranschen är mån om att erbjuda alla kunder goda, prisvärda, hälsosamma och säkra produkter. Branschen är positivt inställd till Livsmedelsverkets mål att gradvis reducera befolkningens totala saltintag, men ser också många utmaningar att övervinna i den processen. Det är viktigt att göra alla företag medvetna om de möjligheter som finns rent tekniskt att minska salthalterna. Det enskilda företaget måste dock alltid noggrant följa upp vad en sänkt salthalt innebär mikrobiologiskt för att inte äventyra livsmedelssäkerheten.

I en undersökning konstaterade Livsmedelsföretagen nyligen att en stor del av deras medlemsföretag aktivt arbetar med att sänka salthalten i sina produkter. Detta gäller inte minst för kött- och charkföretagen. Många företag har tagit fram produkter med reducerad salthalt. Problemet många gånger har dock varit att konsumenterna har valt bort dessa produkter.

Vad gör Kött och Charkföretagen?

Som branschorganisation har Kött och Charkföretagen ett stort ansvar att se till att våra medlemsföretag är välinformerade om möjligheter och utmaningar när det gäller saltminskningar i charkprodukter. Därför har vi sedan ett par år medverkat i ett projekt tillsammans med den övriga livsmedelsindustrin och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) för att sprida kunskap till företagen om saltminskning och vilka fallgropar och möjligheter som finns. Det gör att vi kontinuerligt för en diskussion med våra medlemmar om salt och hur man kan utveckla en lägre salthalt.

Vi ser att den starkaste motorn för livsmedel med lägre salthalt är konsumenternas efterfrågan. I det sammanhanget är Nyckelhålet viktigt. Nyckelhålet är Livsmedelsverkets varumärke för att hjälpa konsumenterna att hitta de näringsmässigt bästa alternativen. Nyckelhålet fokuserar främst på innehållet av fett, socker och salt.

nyckelhal_farg

När konsumenterna via sina köp visar att man vill ha produkter med lägre salthalt kommer företagen att producera det. Det är i grunden företagens uppgift.

Läs mer om saltets funktioner i charkuterier här!